Aktualno¶ci
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalno¶ć

Statut Koa Naukowego Genetyki i Epigenetyki

Nazwa organizacji:
Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki UW

Siedziba organizacji:
Instytut Biochemii i Biofizyki, Zakad Biologii Systemw
ul. Pawiskiego 5a, 02-106 Warszawa, tel. 659 57 08

Poczta elektroniczna:
kngie.kn@gmail.com

Strona internetowa:
www.epigen.arabidopsis.pl
I. Nazwa i siedziba Organizacji

1

Studenckie Koo Naukowe Genetyki i Epigenetyki (w skrcie KNGiE), zwane dalej Organizacj, dziaa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyszym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Statutu.
Siedzib organizacji jest Wydzia Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Organizacja moe wsppracowa z innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi, dziaajcymi zarwno na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i na terenie innych szk wyszych w Polsce oraz z organizacjami pozarzdowymiII. Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

2

Celem Organizacji jest:

 1. Poszerzanie wiedzy i umiejtnoci studentw, szczeglnie w zakresie biologii molekularnej, genetyki i epigenetyki
 2. Rozwijanie ycia naukowego wrd studentw
 3. Rozwijanie wsppracy naukowej z innymi orodkami naukowymi
 4. Promowanie Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Popularyzacja wiedzy biologicznej
 6. Przygotowywanie przyszej kadry pracownikw naukowych
 7. Prowadzenie bada naukowych w obszarze biologii molekularnej, genetyki i epigenetyki
 8. Publikowanie wynikw bada wasnych czonkw organizacji


3

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie spotka naukowych, przygotowywanie referatw i prowadzenie dyskusji, szczeglnie w zakresie tematyki zwizanej z biologi molekularn, genetyk i epigenetyk warsztatw i konferencji,
 2. Organizowanie i uczestnictwo w obozach naukowych, warsztatach i konferencjach,
 3. Prowadzenie bada naukowych w obszarze biologii molekularnej, genetyki i epigenetyki,
 4. Spotkania i wspprac z organizacjami o podobnych celach,
 5. Wsppraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi,
 6. Prezentowanie osigni wasnych Organizacji oraz osigni czonkw Organizacji,
 7. Organizowanie i prowadzenie pokazw naukowych, warsztatw i kursw dla osb niezwizanych z biologi,
 8. Organizowanie praktyk studenckich,
 9. Prowadzenie serwisu informacyjnego o dziaalnoci Organizacji w postaci witryny internetowej,
 10. Inne formy dziaalnoci zgodne ze Statutem.III. Czonkowie Organizacji, ich prawa i obowizki

4

Czonkiem moe by kady student Uniwersytetu Warszawskiego

5

Nabycie czonkostwa Organizacji nastpuje wskutek uchway Zarzdu Organizacji akceptujcej pisemn deklaracj czonkowsk.
Utrata czonkowska nastpuje: na skutek uchway Zarzdu Organizacji,na skutek owiadczenia woli wystpienia z Organizacji podanego do wiadomoci Zarzdu, z powodu zgonu czonka, z powodu skrelenia z listy studentw.
Od decyzji Zarzdu o wykluczeniu z Organizacji czonek moe si odwoa do Walnego Zgromadzenia Czonkw.

6

Czonek Organizacji ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Organizacji,
 2. Udziau w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urzdze, obiektw i stwarzanych przez Koo moliwoci,
 3. Uywania odznak i znakw Organizacji, a take jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidujcym z celami i filozofi dziaania Organizacji,
 4. Zgaszania opinii, wnioskw i postulatw pod adresem wadz Organizacji.

7

Do obowizkw czonkw naley:
 1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celw Organizacji,
 2. Stosowanie si w swojej dziaalnoci do uchwa oraz wytycznych wadz Organizacji,
 3. Regularne opacanie skadek czonkowskich na rzecz Organizacji.

Wadze Organizacji: powoywanie, odwoywanie, kompetencje

8

Do wadz Organizacji naley:
 1. Walne Zgromadzenie Czonkw
 2. Zarzd.

9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Czonkw naley:
 1. Uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
 2. Wybr Prezesa, a na jego wniosek innych czonkw Zarzdu,
 3. Rozpatrywanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu,
 4. Podejmowanie decyzji o rozwizaniu Organizacji,
 5. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez czonkw Organizacji.

10

Walne Zgromadzenie Czonkw zwoywanie jest przez prezesa Zarzdu Organizacji co najmniej raz w roku oraz na danie co najmniej poowy czonkw Organizacji.
W Walnym Zgromadzeniu Czonkw uczestnicz wszyscy czonkowie Organizacji.

11

Walne Zgromadzenie Czonkw podejmuje decyzje wikszoci bezwzgldn gosw w obecnoci co najmniej poowy uprawnionych.

12

Zarzd Organizacji skada si z prezesa, wiceprezesa ds. administracyjnych, wiceprezesa ds. naukowych, wiceprezesa ds. studenckich oraz innych czonkw, jeeli Walne Zgromadzenie Czonkw tak postanowi.

13

Zarzd podejmuje decyzje wikszoci gosw swoich czonkw we wszystkich sprawach niezastrzeonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Czonkw.

14

Prezes Zarzdu kieruje pracami Zarzdu oraz reprezentuje Organizacje na zewntrz.
Prezes Zarzdu skada Rektorowi coroczne sprawozdania z dziaalnoci Organizacji. Nie zoenie sprawozdania powoduje wykrelenie Organizacji z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
Prezes Organizacji zobowizany jest przedkada Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we wadzach Organizacji, i aktualny wykaz czonkw Organizacji.


Zacznikiem do regulaminu jest oficjalny znak organizacji

Powrt

O kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski